รับทดสอบเสาเข็ม

บริการ รับทดสอบเสาเข็ม ( Dynamic Load Test )
การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม หรือ ทดสอบเสาเข็ม โดยเป็นการทดสอบแบบวิธี Restrike โดยใช้การวัดค่าแรง ( Force ) และความเร็ว ( Velocity )
จากสัญญานสะท้อนคลื่นความเค้น ( Stress Wave ) ขณะที่มีการกระแทกของลูกตุ้มเหล็กกระแทก
แล้วประเมินกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธี Case Method และด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis Program Continuous Method ( CAPWAP )
โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4945-96
โดยทางวิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดให้มีการทดสอบโดยให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกออกแบบมีค่าความปลอดภัยได้ตามที่วิศวกรได้กำหนดไว้

รับทดสอบเสาเข็ม

เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ
1.Pile Driving Analyzer เครื่องประมวลผลการทดสอบ
2.Accelerometer Sensor อุปกรณ์ในการวัดค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
3.Strain Gauges Transducer อุปกรณ์ในการวัดค่ากำลังของเสาเข็ม
4.เครน/ตุ้มเหล็ก/ปั้นจั่น อุปกรณ์ในการให้กำหนดคลื่นความเค้น โดยใช้เครนพร้อมตุ้มเหล็ก
ทดสอบ ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5% ของน้ำหนักทดสอบสูงสุด
หรือปั้นจั่นแล้วแต่กรณี
5.สว่าน สำหรับเจาะติดตั้งเครื่องมือเพื่อยึด Accelerometer Sensorและ
Strain Transducer แนบด้านข้างเสาเข็มทดสอบ

วิธีการทดสอบ
ทำการเจาะรู้ด้านข้างของเสาเข็มทดสอบ โดยให้ตำแหน่งต่ำกว่าหัวเสาเข็มประมาณ 1.0-1.50
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเจาะ 2ด้าน ด้านละ 3รู ให้ตรงข้ามกัน และทำการติดตั้งอุปกรณ์วัดทั้งสองประเภท
คือ Strain Gauges 2ชุด และAccelerometer 2ชุด ด้วย Expansion Blot ด้านละ 1ชุด
และต่อสายอุปกรณ์เข้ากับเครื่องPile Driving Analyzer ( PDA ) และทำการปรับค่า Initial Tension ใน Strain Gauges ทั้ง 2ชุด
ให้มีค่าในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วทำการทดสอบโดยใช้ตุ้มทดสอบ ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5% ของน้ำหนักทดสอบสูงสุด
โดยใช้ระยะยกประมาณ 0.50-2.00 เมตร หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิศวกรควบคุมการทดสอบภาคสนาม
โดยจะพิจารณาข้อมูลขณะทำการทดสอบ โดยการปล่อยกระแทกลงบนหัวเสาเข็มทดสอบโดยใช้ไม้อัดปูรองหัวเสาเข็มพร้อมกระสอบหนาบนหัวเสาเข็ม
โดยแต่ละครั้งที่ปล่อยกระแทก จะวัดค่าการทรุดตัวในแต่ละครั้ง และตรวจสอบสัญญานที่เกิดขึ้น
โดยสังเกตการทรุดตัวของเสาเข็มในภาคสนามที่ถูกต้องโดยต้องมีระยะการทรุดตัวไม่เกิน 5.0 มิลลิเมตร ในแต่ละครั้งที่ปล่อยตุ้มกระแทกบนหัวเสาเข็ม
โดยเก็บสัญญานนำไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CAPWAP เพื่อสรุปหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มที่ถูกต้อง

ผลการทดสอบ
จากข้อมูลผลการทดสอบที่ภาคสนามด้วยเครื่องมือ Pile Driving Analyzer Equipment ด้วยโปรแกรม PDA
โดยตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณที่เกิดขึ้นขณะทดสอบ แล้วนำสัญญานที่ได้ทำการวิเคราะห์ผล
ด้วยโปรแกรม CAPWAP เพื่อคำนวณค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มที่ถูกต้องต่อไป

รายงานผลการทดสอบ
ผลกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มสูงสุดขณะทำการทดสอบ ( Ultimate Load Capacity )
ของเสาเข็ม ( Skin Friction-End Bearing )
ค่าความสำพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับค่าทรุดตัวของเสาเข็ม Load-Settlement Curve

สภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ( Pile Integrity Condition ) ในขณะทำการทดสอบ

ขอบเขตและเงื่อนไขในการทำงาน
ผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียมสภาพหัวเสาเข็มให้อยู่ในสภาพคอนกรีตที่ดี พร้อมทั้งทำ Pile Cap หัวเสาเข็ม
และทำการขุดโดยรอบหัวเสาเข็มเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับทำการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ
สำหรับเสาเข็มเจาะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากเทคอนกรีตเสร็จสิ้น โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียมทางสำหรับ เข้า-ออก
ในกรณีต้องใช้เครนและลูกตุ้มทดสอบของทางบริษัท

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : www.w-piletest.com